International Symposium on New Refrigerants & Environmental Technology 2008

Nov 20, 2008 - Nov 21, 2008 - in Kobe, Japan